Prospekt informacyjny dewelopera – co to jest?

Data dodania: 03.10.2016


Mogłoby się wydawać, że przed zakupem domu od dewelopera najwięcej informacji o konkretnej inwestycji dostarcza katalog ofertowy lub umowa z firmą. Jednak prawdziwą skarbnicą wiedzy o budowanym domu czy innym obiekcie jest zupełnie inny dokument. Co to jest prospekt informacyjny dewelopera i dlaczego warto się z nim zapoznać?

Prospekt informacyjny dewelopera – co to jest

Prospekt informacyjny to jeden z dokumentów, jakie deweloper musi sporządzić i udostępnić nabywcy przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Obowiązek opracowania takiego dokumentu nakłada na deweloperów ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wprowadzona w życie w 2012 roku. Celem ustawy było wprowadzenie mechanizmów, które będą zapewniały osobom zainteresowanym zakupem i budową domów lepszej ochrony przed nieuczciwymi wykonawcami. Jednym z takich narzędzi ma być właśnie prospekt informacyjny.

Jest to dokument, który musi zostać sporządzony najpóźniej w momencie rozpoczęcia sprzedaży obiektów przez dewelopera, a który określa wszystkie najważniejsze informacje dotyczące przedsięwzięcia deweloperskiego – najczęściej jest to budowa domów.

Co musi się znaleźć w prospekcie informacyjnym

Prospekt z informacją deweloperską składa się z kilku części:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera,
  • doświadczenie dewelopera,
  • informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego.

Wśród danych identyfikacyjnych muszą się znaleźć między innymi NIP, REGON oraz numer KRS lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Doświadczenie dewelopera obejmuje głównie dane dotyczące udokumentowanych, ukończonych inwestycji, natomiast w trzeciej części nie może zabraknąć na przykład numeru księgi wieczystej działki budowlanej, uzyskania pozwolenia na budowę czy dokładny opis przedsięwzięcia, także z uwzględnieniem przewidywanych terminów rozpoczęcia i zakończenia prac.

Domy Kołobrzeg

Czemu warto sięgnąć do prospektu deweloperskiego

Przede wszystkim prospekt jest łatwym w odbiorze dokumentem, który dostarcza potencjalnemu nabywcy kompleksowej informacji dotyczącej inwestycji dewelopera. Budowa domów nie bez przyczyn zlecana jest w ręce specjalistów i pośredników – często wiąże się z wieloma pojęciami technicznymi oraz zjawiskami, których zrozumienie wymaga eksperckiej wiedzy. Natomiast w prospekcie klient otrzymuje pełen zestaw danych, który pozwala na podjęcie w pełni świadomej decyzji o tym czy właśnie ten deweloper zajmie się realizacją inwestycji.

Prawo do uzyskania prospektu informacyjnego o podjętym przedsięwzięciu deweloperskim ma każda osoba zainteresowana zawarciem umowy o budowę domu i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.


Sprawdź usługi dewelopera: www.tlsdeveloper.pl

Inwestowanie w Kołobrzegu

Inwestycje nad morzem

tesla body kit